Przygotowanie terenu pod budowę

Pierwszym etapem inwestycji, który można rozpocząć po skompletowaniu wymaganych prawem dokumentów i uzyskaniu stosownych pozwoleń, jest przygotowanie terenu pod budowę. Jego celem jest takie zagospodarowanie obszaru budowy, aby dalsze prace przebiegały bez zakłóceń i stwarzania zagrożeń dla bezpieczeństwa ludzi i inwestycji.

Przygotowanie terenu pod budowę przebiega w następujących etapach:

oznaczenie terenu budowy – wyznaczenie granic (tylko oznakowanie lub oznakowanie i ogrodzenie) prowadzonej inwestycji służy m.in. zapewnieniu bezpieczeństwa ekip budowlanych i osób postronnych,

usunięcie drzew, krzewów, prace rozbiórkowe – usunięcie roślinności i wszelkich konstrukcji znajdujących się na terenie budowy jest konieczne ze względów bezpieczeństwa i wygody: przeszkody terenowe mogą utrudniać, a nawet uniemożliwiać wykonanie prac budowlanych,

wyrównanie terenu – zależnie od potrzeb można zebrać i wywieźć lub zgromadzić w jednym miejscu żyzną wierzchnią warstwę ziemi (do późniejszego zagospodarowania terenu, o ile jest taka potrzeba), a następnie zniwelować wszystkie wzniesienia i zagłębienia gruntu,

przygotowanie miejsca do składowania materiałów budowlanych – jego powierzchnia może być dodatkowo umocniona kruszywem lub wyłożona płytami betonowymi, na których można ustawić wiatę czy kontener,

wykonanie wykopów pod fundamenty – ostatni etap przygotowania terenu budowy jest najtrudniejszy, wymaga dużego doświadczenia i dokładności – ewentualne błędy mogą niekorzystnie wpłynąć na zgodność przyszłego budynku z projektem wykonawczym.

 

fundamenty